21 de novembre de 2022

Carta oberta “QUIEN SE PICA…

...ajos come”, diu la dita castellana, no? Doncs ara podria aplicar-se a l’enrenou organitzat, arran de la rebaixa de penes als violadors condemnats, que alguns jutges han decidit, en posar-se en vigor la llei del solo sí es sí... mentre la ministra Montero ha qüestionat una tal decisió, així com la preparació dels tals jutges en igualtat de gènere. La “creuada” desfermada –des de la dreta i les corporacions funcionarials-, en l’aferrissada defensa d’aquells magistrats ens ha deixat perplexos a alguns, perquè no fa tant era un clamor popular -que no del PP- la indignació ciutadana, per determinades i repetides sentències judicials, gens contundents amb les agressions “en manada”, que grups de brètols infringiren a més d’una víctima que, a judici d’algun vocal -que es divulgà a abastament-, no s’havia oposat prou (!?) a ser violada. I afegia una retafila de consideracions morals, del tot alienes a la valoració jurídica de l’episodi que es jutjava. Llàstima que la “sòlida formació” de què gaudeixen actualment els jutges -el president del CGPJ dixit-, en matèria de violència de gènere, no tindrà efectes retroactius sobre els magistrats que exhibiren una total ignorància culpable, sense cap rubor.

3 de novembre de 2022

Per pensar-hi... L'AVALUACIÓ ENCARA…

La Dra. Ann Cook fa acte de presència de nou, ara de visita a Barcelona (1), per defensar que “hi ha altres maneres de mostrar allò què saben els alumnes...”, qüestionant les proves d’accés a la Universitat, quan ja havia proposat -i aconseguit- aplicar amb la complicitat de Michelle Fine, professora del campus de N.Y., nous sistemes d’avaluació de l’alumnat, a quaranta centres de secundària de Nova York -amb alumnes socialment desafavorits-, que ara culmina amb l’accés d’un miler d’ells als estudis superiors, sense passar pel “filtre” de les proves convencionals de la selectivitat, al seu país. Efectivament, en lloc de proves estandarditzades i úniques per a tots els aspirants, el pla pilot de Cook-Fines es basa en un model d’avaluació alternatiu, personalitzat i a partir de treballs d’aplicació per a l’alumnat. Es resultats són contundents, començant pel volum dels que accedeixen -el 90% front al 60% dels centres ordinaris- i el nivell de permanència al llarg dels estudis, així com pel grau de motivació d’aquells, l’adquisició d’aprenentatges rellevants, les tècniques de treball més consolidades i participades. I també amb l’ús de metodologies compartides, l’assumpció de competències, la resolució de problemes, la pràctica de debats i exposicions, els treballs en grup...i un llarg etcètera. Amb tot això seria prou per validar les estratègies d’avaluació de l’alumnat, front a la simple “comprovació” dels nivells assolits, mitjançant la pràctica d’exàmens -convencionals o estandarditzats-. Una avaluació integradora, integrada i formativa i alguns qualificatius més...(2) és la que ens fa falta, també ací, no tant per normar com per assolir i practicar als nostres centres -des de l’escola infantil a la universitat-; si de veritat volem aconseguir canvis significatius al sistema educatiu i resultats satisfactoris, per a tots, més enllà de millorar els ranquings de les “notes” dels estudiants. Al respecte i formalment, d’avaluació no es parla -i legisla- fins la promulgació de la Ley Gral. de Educación de 1970 (3), que l’atribueix a tots els nivells educatius (4) , tot i que, en la pràctica, no ha passat -com a avaluació contínua- dels ensenyaments bàsics i encara, perquè la “interpretació” que s’ha fet no sempre s’ha ajustat al pensament del legislador ni als plantejaments dels experts (5). I és que assumir l’avaluació com a eix vertebral del sistema educatiu suposa tot un canvi de mentalitat i -el que és més problemàtic- el d’una pràctica incòmoda, no fàcil d’adquirir i, menys encara, de seguir portant endavant, tot i les dificultats. Efectivament la tradició de l’ensenyament, que no de l’educació -i ahí comencen els desencontres- ha estat la de centrar-ho tot en els continguts a impartir -o imposar?- i en el protagonisme -quasi exclusiu o exclusiu del tot- del que -se suposa- els coneix, el docent. Aleshores la conseqüència immediata és la de “finalitzar” aquell procés tot assegurant-se de la seua adquisició, és a dir “examinant” -a l’alumnat clar-. I les conseqüències que se’n deriven: satisfacció envers els qui en surten airosos de la “prova” i penalització dels que no -sense importar massa les causes ni les conseqüències-. Centrar, però, el “nervi” del procés -educatiu, que no només instructiu- en l’alumnat -i les seues capacitats i condicions, no sempre favorables- i atorgar a l’avaluació la condició d’instrument detector de la qualitat de la intervenció educativa, suposa un gir copernicà no sempre fàcil de materialitzar. Per començar perquè el focus únic -passiu i resignat- deixa de ser l’alumnat i no només la seua capacitat d’assimilar dades, sinó el sistema al complet i de forma immediata els qui se suposa que el “protagonitzen”: el professorat, però també els tècnics superiors -inspectors educatius-, els experts -orientadors, assessors, assistents socials etc.-, les autoritats... La comunitat educativa a la fi. I, tot seguit, perquè la pràctica de l’avaluació s’ha d’integrar -necessàriament- en la dinàmica habitual de la intervenció educativa, com una perspectiva vital del procés, que l’acompanya i millora. I demana una permanent observació -intel·ligent i reflexiva- de les actuacions docent i discent, integrades en la intervenció educativa. A més de generar una documentació complementària d’enregistrament -diagnòstics, informes, observacions, dades, notes de seguiment...- que, a alguns, els pot semblar excessiva. Cal, però, optar: 1. O ens mantenim obsedits per aconseguir les millors qualificacions -de l’alumnat!-, expressades en forma de “notes” i “escalar” als primers llocs del llistat dels informes PISA -o similars-. 2. O optem per treballar -intensament i coordinada- a favor del creixement personal, la integració dinàmica i la participació compartida dels protagonistes -especialment alumnat i professorat- en un projecte educatiu acordat, assolit i integrador...I, per què no? il·lusionant. Tot depèn de si la pretensió és aconseguir futura mà d’obra ben qualificada, en una societat del “benestar” o persones crítiques i ben formades, per humanitzar-la i viure en pau. Heus ací el repte. --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- (1) Per participar en la Conferència Mundial sobre Educació Superior de la UNESCO. (Diari ARA, 12.06.22, pàg. 23 “Societat”).Vegeu: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ann+Cook+Nova+York ----------------- (2) Com ara: Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación-examen o evaluación-calificación final de los alumnos, y centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos y pretende describir e interpretar, no tanto medir y clasificar. Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, dejando de lado la comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros. Evaluación formativa: Recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación. Se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la evaluación final o sumativa. Tiene una función de diagnóstico en las fases iniciales del proceso, y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados tiene que proporcionar pistas para la reorientación de todos los elementos que han intervenido en él. Evaluación global: Considera comprensivamente todos los elementos y procesos que están relacionados con aquello que es objeto de evaluación. Si se trata de la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos, la evaluación global fija la atención en el conjunto de las áreas y, en particular, en los diferentes tipos de contenidos de enseñanza (hechos, conceptos y sistemas conceptuales; procedimientos; actitudes, valores y normas). Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. Evaluación integradora: Referida a la evaluación del aprendizaje de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, comporta valorar globalmente el trabajo realizado en todas las áreas y el grado en que, con este trabajo se han alcanzado los objetivos generales de la etapa. Por tanto, en última instancia no se exige que se alcancen los objetivos propios de todas y cada una de las áreas. Evaluación normativa: Usa estrategias basadas en normas estadísticas o en pautas de normalidad, y pretende determinar el lugar que el alumno ocupa en relación con el rendimiento de los alumnos de un grupo que han sido sometidos a pruebas de este tipo. Las pruebas de carácter normativo pueden ser útiles para clasificar y seleccionar a los alumnos según sus aptitudes, pero no para apreciar el progreso de un alumno según sus propias capaciades. Evaluación cualitativa: Describe e interpreta los procesos que tienen lugar en el entorno educativo considerando todos los elementos que intervienen en él, subrayando la importancia de las situaciones que se crean en el aula. Es decir, fija más la atención en la calidad de las situaciones educativas creadas que en la cantidad de los resultados obtenidos. Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así considerada recibe también el nombre de evaluación final. Vegeu: https://docenciaydidactica.ecobachillerato.com/2012/09/tipos-de-evaluacion-del-proceso-de.html ---------------------- (3) Vegeu: http://revistas.uned.es/index.php/HMe/issue/view/1471 ---------------------- (4) Vegeu: Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. «BOE» núm. 187, de 6 de agosto de 1970, páginas 12525 a 12546. -“… la introducción ponderada de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, la cuidadosa evaluación del rendimiento escolar…”(pàg. 3) -“… Aquellos alumnos que, sin requerir una educación especial, no alcanzaren una evaluación satisfactoria al final de cada curso, pasarán al siguiente, pero deberán seguir enseñanzas complementarias de recuperación.” (pàg. 12) -“… Uno. Se dará prioridad a la evaluación realizada a lo largo del curso, de manera que las pruebas finales tengan sólo carácter supletorio. Dos. La evaluación de cada alumno se hará en lo posible en forma conjunta por todos los Profesores del mismo en cada curso." (pàg. 18) -“… cuando así lo aconseje el resultado de la evaluación periódica del rendimiento educativo de los Centros, realizada conforme a lo dispuesto en artículo once, apartado quinto." (pàg. 38) ---------------------- (5) Massa sovint s’ha limitat la seua aplicació -exclusivament- a l’alumnat, quan l’esperit del legislador i la tècnica més reconeguda dels estudiosos i investigadors abasta tot el sistema -inclosos els agents, alumnat i professorat-.

2 de novembre de 2022

Carta oberta “CUANDO NO POR PITOS...”

L’espantada d’en Feijóo, trencant les negociacions per renovar els òrgans del poder judicial, era d’esperar i fa bones les paraules d’en Góngora -don Luis de Góngora Argote, màxim representant del culteranisme, a la Hª de la Literatura-, que seguien:... “por flautas”. Doncs això: calia seguir burxant, per trobar alguna excusa -ara és l’intent d’en Sànchez d’homologar la jurisprudència postfranquista envers la sedició, a la dels països democràtics de la UE-, per tal de “conservar” les majories en aquells organismes i seguir assetjant al govern legítim -i esperem que amb vocació de continuïtat quatre anys més- d’Espanya. Els del PP s’encaboten en seguir exhibint-se com la dreta rància i predemocràtica que són, en lloc d’acceptar que els temps han canviat, no molt però han canviat. I cal “comportar-se”.
Postdata: I compte amb les companyies...

19 d’octubre de 2022

Dies feixucs UNANIMITATS

Com la que s’està palesant, dia sí i dia també, envers la guerra a Ucraïna, per part de les tribunes occidentals: polítics -de tots els signes-, intel·lectuals -pretesament neutrals-, comentaristes -suposadament ben informats- i periodistes de tota condició. Segur que tota la culpa és de l’impresentable -ja va bé que ho siga d’impresentable i molt- d’en Putin? Tota, tota, tota? Segur que nosaltres -els “bons”- no en tenim gens -de culpa-? Aleshores a qui es referia el Papa Francesc, quan es lamentava de que la guerra d’Ucraïna podria haver-se evitat -per part de qui?- O, si més no, pactar el final del conflicte? I per què el secretari general de l’OTAN se sentí al·ludit (1) I li replicà a l’endemà que no, que l’única culpa era -tota- d’en Putin? Aleshores a u se li presenten dubtes i preguntes -gens innocents- del següent tenor: -No feia mesos -els noticiaris ho divulgaren a abastament- que l’OTAN -és a dir els EEUU- venien fent gestions d’aproximació als nous líders d’Ucraïna -amb Zelenski al capdavant, no abans amb un govern que fou destituït mitjançant un colp d’estat-, per integrar-se en l’Aliança? -És un despropòsit sospitar que es feren aquelles insistents invitacions a entrar a l’OTAN per donar-li l’esquena a Rússia, amb promeses de prosperitat per al país -inclòs l’ingrés a la UE- i alguna “prebenda” als dirigents que donarien el pas? -Segur que una tal “proposta” no tenia res a veure amb la nova política internacional d’en Biden, de ressuscitar els “blocs”, buscant l’aïllament de Xina -i de Rússia i els països de l’ “eix del mal” de Reagan-? -Així que no estàvem -i estem- en un intent de rearmar les nacions occidentals -d’obediència cega als EEUU, com ha quedat palès- amb el resultat d’enriquir als fabricants d’armes -de destrucció massiva i altres- i als polítics que els secunden, malgrat el genocidi en vides humanes que això està comportant? -Segur que els dirigents -els occidentals, que “els altres” ja sabem que són uns dèspotes- no busquen més que defensar els valors de la democràcia i els drets humans fonamentals -ara dels ucraïnesos i de pas dels europeus-, en “apadrinar” el suport armat al govern d’en Zalenski? -I al fil d’aquell “suport” -amb les vendes milionàries, d’armament-, com és que es fa amb totes les cauteles perquè no “sobrepasse” l’agressió directa a Putin i l’OTAN -desprès de mesos i mesos fent l’enze- declara formalment no “implicar-se” directament i ara que Zelenski demana l’ingrés en l’Aliança, se li diu que s’ha de “valorar”(!?) per part dels seus membres? En què quedem? Una tal unanimitat envers el tema, ens hauria de preocupar, perquè si tanta raó tenim els d’Occident -amb els EEUU al capdavant-, per què no deixar que altres veus (2) -inclosa la del Papa, tantes vegades “argumentada” pels mateixos que ara la volen silenciar- es manifesten? És que la ciutadania no és prou adulta per decidir i actuar? O no volen -les forces polítiques i econòmiques occidentals- córrer el risc de ser acusades de parcials o de directament manipuladores, pels “de casa”? Tot plegat un despropòsit publicitari de proporcions gegantines i una vergonya moral majúscula, amb resultats de milers de vides humanes sacrificades i la ruïna econòmica de proporcions planetàries, per als més desafavorits. Algú(ns) haurien de donar explicacions -si poden- i pagar-ne les conseqüències.
------------------ 1) Del poc llatí que haguérem d’estudiar al nostre batxillerat prehistòric, els que ja tenim una edat, ara mateix em ve al cap allò de “excusatio non petita, acusatio manifesta”. És a dir que quan u s’apressa a donar explicacions, sense que se li hagen demanat, es posa en evidència... 2) Vegeu els següents -entre molts altres- enllaços “silenciats”: Noam Chomsky: https://www.youtube.com/watch?v=n2tTFqRtVkA Rubén Gisbert: https://www.youtube.com/watch?v=Czn-URjeSQo https://www.youtube.com/watch?v=34RzAlmlX2E https://www.youtube.com/shorts/jJllROmIY3Q Ramiro Gómez: https://www.euskalherria-donbass.org/2022/02/26/la-hipocresia-de-un-no-a-la-guerra-que-llega-muy-tarde/ Luis Angel Aguilar: https://latercautopia.com/de-la-pandemia-a-la-panguerra-que-aun-se-puede-evitar/ Público: https://www.publico.es/internacional/batallon-azov-grupo-paramilitar-nazi-integrado-ejercito-ucrania.html?utm_medium=newsletter&utm_content=diaria&segment=registro&pnespid=F6Ig9kRX4itMiladsZKAB0ZM8BAp0rhl9A9KGagcP83K3aQ8kjMJSLdNz.xUA2h3BdhQZW9n I una -curta- relació de declaracions, tot i la pressió anihiladora del pensament únic globalitzador provinent dels EEUU i que el servilisme lamentable de la UE ha secundat a cap cot: -¡Insumisión a todas las guerras! Manifiesto a favor de la objeción de conciencia y de la deserción en Rusia y en Ucrania. -Carta abierta de Premios Nobel de la Paz (14) y ciudadanos y ciudadanas del mundo cont

18 d’octubre de 2022

Carta oberta DIMISSIÓ?

Dimissió? Renúncia i gràcies. Després de l’estira i arronsa del PP -perdedor de les passades eleccions- i els seus “acòlits” de la judicatura -Lesmes inclòs- front a la coalició del govern espanyol pretesament d’esquerres; per no perdre -els populars- la majoria -conservadora- en un dels tres poders de Montesquieu -el judicial-, prebenda històrica de la dreta. La dimissió és un privilegi dels càrrecs en ple exercici -que no és el cas-, en discrepar -que tampoc ho és- amb la majoria conservadora que el nomenà -encara que sí que ho és, front un govern democràticament escollit i amb criteri sobre la pretesa independència del poder judicial-. Així que, finalment, el president dels màxims òrgans del poder judicial ha hagut de renunciar -que no dimitir-, desprès de l’escandalosa perllongació de la caducitat del seu mandat. Ara als altres membres, amb mandat igualment caducat, no els queda altra que seguir el seu exemple. La cosa, però, no està tan clara. Al temps.

12 d’octubre de 2022

Carta oberta ADÉU CATALUNYA...INDEPENDENT

Efectivament, els interessos de partit i personals han primat sobre els de país i han deixat al president Aragonés -i als d’ERC- a soles. O pitjor, exposat a les “inclemències” d’una oposició ara -o ho estat sempre?- compartida pels espanyolistes i alguns -pretesament- independentistes. Amb l’eufòria gens continguda dels centralistes de sempre. Catalunya independent? R.I.P.

30 de juny de 2022

Carta oberta INCONGRUÈNCIA SUPINA

La del Tribunal Suprem dels EEUU -integrat per una majoria de jutges ultraconservadors, herència d’en Trump- que, alhora que pretén protegir la vida dels nonats, amb la penalització de l’avortament, abona la llibertat de passejar-s’hi pel carrer a qualsevol descerebrat amb armes en la mà, amb el resultat de les massacres col·lectives de ciutadans i escolars, diàriament o quasi. Inaudit.